NSSF 

Hovedsiden 

Om organisasjonen 

Klubber 

Turneringer 

Ratingliste 

Sjakkblad 

Linker             

Norske synshemmedes sjakkforbund 

Vedtekter for norske synshemmedes sjakkforbun

Vedtatt ved uravstemning 1. mars 2011.

§ 1) Norske synshemmedes sjakkforbund (NSSF) har til formål å fremme interessen for sjakk blant blinde og svaksynte.

§ 2) Enkeltpersoner kan bli medlemmer i NSSF ved å betale en medlemsavgift som fastsettes av NSSFs årsmøte. Medlemskapet skal godkjennes av NSSFs styre. Medlemskapet inkluderer abonnement på NSSFs organ. Andre kan abonnere på NSSFs organ ved å betale en abonnementsavgift som er lik medlemsavgiften. Det første året en person er medlem, kreves det bare halv medlemsavgift.

§ 3) Hvert år skal det holdes årsmøte i forbindelse med norgesmesterskapet. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgiften, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest en måned før møtet. Saksdokumenter til årsmøtet skal foreligge senest en uke før møtet. Til årsmøtet skal styret legge fram beretning og revidert regnskap for siste kalenderår, samt budsjettforslag for neste kalenderår. Årsmøtet velger: a) forbundets styre, jf. § 5, b) revisor, c) valgnemnd bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem, d) representanter til de organisasjonene som NSSF er med i, e) andre valg som årsmøtet måtte ønske.

§ 4) Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styrets flertall eller minst en tredel av medlemmene krever det. Slikt møte innkalles med minst fire ukers varsel og kan bare behandle de sakene det er innkalt for og foreta valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

§ 5) NSSF ledes av et styre på fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og turneringsleder. Det velges to varamedlemmer til styret. Styremøte holdes når lederen eller styrets flertall finner det nødvendig. For at styremøtet skal være beslutningsdyktig, må minst fire stemmeberettigede delta. Protokoll for styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmer som ber om det.

§ 6) Leder og kasserer har uavhengig prokura. Leder og sekretær har uavhengig signaturrett.
 

§ 7) Forslag til endringer av disse vedtekter behandles av årsmøtet, etter at det har vært offentliggjort i forbundets organ minst et halvt år i forveien. Vedtak om endringer krever to tredelers flertall av de avgitte stemmene.

§ 8) Forslag om oppløsning av Norske synshemmedes sjakkforbund skal offentliggjøres i NSSFs organ minst et halvt år før årsmøtet. Forslaget behandles av to årsmøter som følger etter hverandre. Vedtak om oppløsning krever på begge årsmøtene to tredelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte. På siste årsmøte skal styret legge fram plan for hvordan NSSFs midler skal forvaltes. Planen krever alminnelig flertall for å bli vedtatt. Forbundets midler skal i alle tilfeller forvaltes i samsvar med § 1 i disse vedtektene.